Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Hög kvalitet uppfyller hårda krav
Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Det omfattande kvalitetstänkandet präglar hela vårt sätt att arbeta och gör att vi kan uppfylla de krav som ställs. Samtidigt som våra båda bolag byggt upp en hög kompetens och lång erfarenhet, förnyar och förbättrar vi oss ständigt för att kunna ligga i framkant när det gäller byggmetoder, material och teknisk utveckling.

Såväl PBAB bolagen som Lövdalens Bygg jobbar med en kvalitetspolicy och ett väl genomarbetat kvalitetsledningssystem som överstämmer med ISO 9001 och utvecklas genom regelbundna uppföljningar och genom att uppmuntra nytänkande.

Miljöansvar för långsiktig hållbarhet
Vi tar ett aktivt miljöansvar och vi strävar efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Vi hushåller med naturens resurser och tänker på långsiktig hållbarhet. Vårt miljöarbete överstämmer med ISO 14001. Det omfattar såväl våra egna miljökrav på oss själva, leverantörer och entreprenörer som samråd och samarbete med våra beställare. Vid samtliga uppdrag som vi utför finns system för att säkerställa att avsedd miljökvalitet uppnås, och vi följer givetvis gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Bra arbetsmiljö – bra arbetsliv
Vi tror att nöjda och friska medarbetare gör ett bättre jobb. Därför satsar vi på att ha en bra arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt som socialt, och det har gjort att vi haft otroligt få arbetsrelaterade skador – bara ett fall på snart 50 år! Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet och modern skyddsutrustning. Dessutom arbetar vi förebyggande genom utbildningar, genom riskbedömningar och genom systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ring oss: 08-88 89 88       Maila oss: info@pbab.nu       Orgnr: 556589-9605       Logga in       Version: 0.8